بیهوشی

دکتر ایمان اخلاقی

دکتر ایمان اخلاقی

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر حامد زارعی

دکتر حامد زارعی

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر اردشیر دیالمه

دکتر اردشیر دیالمه

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر مریم شریفی

دکتر مریم شریفی

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر مهدی کیانمهر

دکتر مهدی کیانمهر

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر عبدالله احمدی

دکتر عبدالله احمدی

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر محمد حسن خان زاده

دکتر محمد حسن خان زاده

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل
دکتر حسن سهراب پور

دکتر حسن سهراب پور

متخصص بیهوشی

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00