فرم شکایت


ثبت شکایت

"لطفا جهت پیگیری بهتر ، شکایت خود را همراه با ساعت و تاریخ ، بخش مربوطه ، نام پرسنل ، شماره الکترونیکی بیمار و شرح واقعه را وارد نمایید . "

 

نام *  
شماره موبایل *  
پیام *  

پیگیری شکایت

کد پیگیری خود را وارد نمایید *  
Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00