پزشکان IPD

مریم السادات دوراندیش

مریم السادات دوراندیش

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
محمد سهرابی

محمد سهرابی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
ياسمن ذوالقدر اصلي

ياسمن ذوالقدر اصلي

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
مهدی شاه نعمت الهی

مهدی شاه نعمت الهی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
مهدی عباس پور

مهدی عباس پور

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
ترانه لیاقت

ترانه لیاقت

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر امیر تفرج نوروزی

دکتر امیر تفرج نوروزی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر عبدالله یوسفی

دکتر عبدالله یوسفی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00