یورولوژی

دکترولی اله عزیزی

دکترولی اله عزیزی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر گشتاسب ملک زاده

دکتر گشتاسب ملک زاده

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر عباس حسن پور

دکتر عباس حسن پور

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر حیدر  ایزد گشت

دکتر حیدر ایزد گشت

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر ولی اله عزیزی

دکتر ولی اله عزیزی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر فیروزه افسر

دکتر فیروزه افسر

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر کیومرث ایزدپناه

دکتر کیومرث ایزدپناه

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد زکی عباسی

دکتر محمد زکی عباسی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد رضا سلطانی

دکتر محمد رضا سلطانی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد مهدی حسینی

دکتر محمد مهدی حسینی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر  نصراله پرند آور

دکتر نصراله پرند آور

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر نادر ابدالخاني

دکتر نادر ابدالخاني

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر فرهاد زرقان

دکتر فرهاد زرقان

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد حسین وطن خواه

دکتر محمد حسین وطن خواه

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محمد جواد رجبی

دکتر محمد جواد رجبی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر مسعود صالحی

دکتر مسعود صالحی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر هادی رضایی

دکتر هادی رضایی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر حسین خویش دوست

دکتر حسین خویش دوست

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر عباس سپری نیا

دکتر عباس سپری نیا

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر عیسی خندانی

دکتر عیسی خندانی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر امیر فرخی

دکتر امیر فرخی

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر حیدر قدری

دکتر حیدر قدری

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر مجید کاظم زاده

دکتر مجید کاظم زاده

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل
دکتر محسن رستگاری

دکتر محسن رستگاری

متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادراری

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00