پزشکان IPD

دکتر امیر تفرج نوروزی

دکتر امیر تفرج نوروزی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر شیرین غیاثی

دکتر شیرین غیاثی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر حسن علی ابادی

دکتر حسن علی ابادی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر رقیه صادقی

دکتر رقیه صادقی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل
دکتر عبدالله یوسفی

دکتر عبدالله یوسفی

پزشکان IPD

مشاهده پروفایل

Experienced specialists

Shiraz Private Hospital

Emergency Care

Shiraz Private Hospital

24-hour service

Mon – Sat 07:00 – 21:00